Dějepis 6

Úkoly do 08/05/2020

Vláda Filipa a Alexandra Makedonského, období helénismu - Mgr. Bolek

Opakování: Klasické období řeckých dějin

Vláda Filipa Makedonského a Alexandra Velikého

Nastuduj si v učebnici a na této stránce okolnosti uchopení moci v Řecku Filipem Makedonským. Osudy jeho syna Alexandra Velikého spolu s dalšími úkoly si necháme na příští týden.

Filip II. Makedonský

Řecké polis (na mapě žlutě) vyšly z řecko-perských válek i z peloponéské války značně oslabené, čehož v dalších desetiletích využil Filip II., král Makedonie, která ležela severně od Řecka (na mapě tmavší hnědá). Makedonci sice mluvili řeckým nářečím, ale samotnými Řeky (např. Athéňany) byli považováni za tzv. barbary (starověcí Řekové pojmem "barbar" označovali cizince... význam někoho krutého nebo zaostalého toto slovo získalo až později...).

Filipovi se podařilo během své vlády ovládnout rozsáhlá území Thrákie (světle hnědá) až k Černému moři (Pontos Euxinos) a v roce 338 př. n. l. po vítězné bitvě u Chaironeie, kde porazil Řeky, Řecko ovládl.

Aby získal sympatie Řeků, prohlásil, že zorganizuje vojenské tažení proti starému nepříteli Řecka, proti Persii. Brzy však (336 př. n. l.) byl úkladně zavražděn. Jméno vraha je sice známo, dodnes však není jasné, kdo si jeho vraždu objednal... Mohli to být koneckonců i Peršané, proti kterým Filip chystal válku...

Filip II. Makedonský

(vládl 359—336 př. n. l.)

Alexandr III. Veliký

(vládl 336—323 př. n. l.)

11. lekce - Řecko: umění a architektura, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Vytvoří myšlenkovou mapu na dané téma.

  • Vyjmenuje charakteristické prvky řecké architektury a umění.

Pro řeckou architekturu jsou typické dva prvky, sloupy a trojúhelníkové štíty. Podle způsobu jakým byly vyhotoveny hlavice sloupů můžeme řecká období dělit do takzvaných slohů. Každý sloh je pak charakteristický odlišným vzhledem sloupů:

Dórský sloup

Nejstarší - mohutný a jednoduchý

Ionský sloup

Hlavice je zdobena dvěma závity

Korintský sloup

Hlavice zakončena rostlinnými listy

Na obrázku vidíte Parthenón, který byl hlavním chrámem antických Athén zasvěceným bohyni Athéně. Byl vystavěn v letech 447 – 438 př. n. l. na athénské Akropoli, kde můžeme jeho trosky spatřit dodnes. Čelní část střechy je tvořena již jmenovaným architektonickým prvkem - trojúhelníkovým štítem.

1. úkol: Pusťte si přiložené video a na základě informací, které jste dnes získali vypracujte do sešitu, nebo na papír, myšlenkovou mapu na téma - řecké umění a architektura! Jak vytvořit myšlenkovou mapu připomene toto video: