Dějepis 6

Úkoly do 19/06/2020

Blíží se konec školního roku a vašich on-line aktivit. Během pololetí se nám podařilo v rámci učiva 6. ročníku probrat první kultury v minulosti lidstva: Mezopotámii, Egypt a období, kterému říkáme "antické", tedy dějiny lidstva spojené kulturou starověkého Řecka a Římské říše. V příštím roce tedy ještě bude zapotřebí dobrat vývoj v Indii a Číně. Těmto dvěma tématům budeme věnovat prvních 14 dní sedmého ročníku.

Způsob hodnocení v tomto pololetí:

  • Pracovali - máte jedničky za splněné úkoly spojené s podmínkou odeslání on-line dotazníku. Tyto jedničky mají váhu 3 a budou součástí hodnocení společně se známkami, které máte ještě z počátku druhého pololetí, kdy jsme chodili do školy. Většina z vás tedy díky své aktivitě bude hodnocena výbornou.

  • Nepracovali - budete hodnoceni stejnou známkou, kterou v prvním pololetí.

Poslední lekce - Rozpad a zánik Římské říše, Mgr. Huťka

1. úkol: Prostuduj si uvedené informace a video.

Římská říše neboli také Římské impérium byl státní útvar starověkého Říma existující v letech 27 př. n. l. – 395; jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších říší v dějinách Evropy. Název byl zaveden po smrti Caesara císařem Oktavianem Augustem, který přijal titul imperátora. Hlavním městem byl Řím.

  • rozsah říše v roce 117 po Kristu (AD)

Theodosius byl poslední, který vládl celé Římské říši. On sám ji během života rozdělil a svěřil svým dvěma synům. Po jeho smrti roku 395 byla říše oficiálně rozdělena na:

  • západořímskou říši - červená část mapy

  • východořímskou říši - fialová část mapy

Příčinou zániku obou říší bylo velké stěhování národů, které probíhalo ve 4. a 5. století našeho letopočtu. Během velkých kmenových přesunů dochází k celé řadě útoků a válek. Kmeny přicházející na území Evropy bojují o životní prostor i zdroje, drancují a podmaňují si původní obyvatelstvo. Výrazně úspěšní byli v tomto počínání Hunové vedeni Attilou a pak germánské kmeny, Ostrogótů, Vizigótů nebo Vandalů.

O východořímské říši se budeme učit v sedmém ročníku a později budeme toto území nazývat říší Byzantskou.

Západořímská říše zaniká ve chvíli, kdy na její trůn nastoupil v roce 476 germánský vojevůdce Odoakér, který se v žádném případě nepokládal za pokračovatele římské kultury. Vzdal se symbolů římské moci (koruna, žezlo) a odeslal je do Konstantinopole. Tuto událost tedy spojujeme s koncem období kterému jsme se doposud věnovali, období starověku a začíná středověk. V příštím roce budeme toto území poznávat pod názvem Franská říše - tedy říše germánů.

2. úkol: V textu na této stránce jsem tučně zvýraznil některá slova. Zapiš do dotazníku ta, která zazněla i ve videu zde uvedeném.

3. úkol: Vyber si z nich pak dvě a vysvětli co znamenají, nebo jakou mají souvislost z tématem lekce.