Dějepis 6

Úkoly do 22/05/2020

Bohové starověkého Řecka - Mgr. Bolek

Stejně jako všechny ostatní starověké kultury, i Řekové vyznávali mnohobožství (polyteismus, poly = více, theos = bůh). Řecký pantheon (soubor všech bohů) později převzali i Římané.

Na základě učebnice (str. 90), mé prezentace o Řecku a internetu zodpověz následující otázky, týkající se řeckých bohů:

13. lekce - Řím a Apeninský poloostrov, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Pracuje se slepou mapou.

  • Charakterizuje podnebí Apeninského poloostrova.

Starověký Řím (latinsky Roma) byla starověká civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově dle legendy pravděpodobně roku 753 př. n. l. Remem, jež expandovala do značné části antického světa a přetrvala až do 5. resp. 6. století n. l. Forma vlády Říma se v průběhu staletí proměnila nejprve z království na republiku a nakonec v císařství. Římské území bylo obýváno různými národy s rozličnými jazyky, náboženstvím a kulturou.

1. úkol: Nejprve se zaměříme na Apeninský poloostrov (Apeniny jsou pohoří, které prochází celým poloostrovem). V uvedeném formuláři přiřaď k číslicím moře a ostrovy. Pomůže učebnice, zeměpisný Atlas, nebo Google Maps.

2. úkol: Prostuduj si text z učebnice str. 100.

3. úkol: Rozděl stránku v sešitě nebo na papíru na dva sloupce. Jeden ze sloupců nadepiš slovy severní Itálie a druhý sloupec slovy zbytek Itálie (jižní Itálie).

Níže uvedené pojmy pak rozděl do příslušných sloupců!

úrodná rovina - strmé pohoří - tuhé zimy - nedostatek vláhy - déšť pouze v zimě - horká léta - hornatá krajina