Zeměpis 6

Úkoly do 15/05/2020

6.B - Atmosféra - Skleníkový jev - Mgr. Bolek

Je skleníkový jev dobrý nebo špatný?

V médiích se v posledních letech často řeší problém tzv. skleníkového jevu (efektu) a zdůrazňují se jeho negativní (špatné) dopady na planetu. Skleníkový jev je zodpovědný za udržování stálé a vyšší teploty na Zemi. Vzpomeň si na ta dvě čísla uvedená v části Funkce atmosféry: bez atmosféry by průměrná teplota na Zemi byla -18°C, s atmosférou je průměrná teplota +15°C. Skleníkový jev je tedy sám o sobě pro lidi dobrý a nutný, špatné je však jeho zesilování, které způsobuje člověk.

Jak to funguje?

V atmosféře se vyskytuje celá řada plynů, které mají tu vlastnost, že na sebe vážou teplo získané ze slunečního záření. Takovým plynům se v této souvislosti říká skleníkové plyny, protože ve skleníku je také větší teplo než mimo něj, když na skleník svítí... Kdyby tyto plyny v atmosféře nebyly, mnohem větší část tepla by se z atmosféry vyzářila zpátky do vesmíru.

Které jsou ty skleníkové plyny?

Mnoho plynů má tu vlastnost vázat na sebe teplo a je možné je řadit mezi skleníkové plyny. Nejznámější je oxid uhličitý a metan, často se ale zapomíná na vodní páru nebo nám už známý ozon, který kromě filtrování škodlivých UV-B paprsků má schopnost i vázat teplo.

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (CO₂) je přirozenou součástí vzduchu a jeho molekulu tvoří atom uhlíku (C) a 2 atomy kyslíku (O).

Největší přírodní producent CO₂ jsou sopky, které kromě lávy a kamení (pyroklastik) chrlí i spousty plynů, mezi nimi právě CO₂.

Jenže před zhruba 200 lety člověk zdokonalil parní stroj, který byl poháněn uhlím, jehož pálením a reakcí s kyslíkem vzniká právě CO₂. Před zhruba 100 lety člověk vymyslel spalovací motory, které pohání produkty z ropy, a hlavní složkou ropy je opět uhlík C, který se jejím spalováním v motorech uvolňuje do atmosféry.

Hlavními antropogenními (člověkem vytvořenými) zdroji CO₂ jsou tedy továrny (průmysl) a doprava (automobilová, letecká...). Člověk však nejen CO₂ vyrábí, ale znemožňuje i jeho likvidaci, neboť lidé kácejí stromy, které CO₂ dýchají a vydechují kyslík O₂. Amazonský prales, největší deštný les světa a "plíce planety", ubývá ročně v průměru o rozlohu Moravy!

Metan

Metan (též methan, CH₄) možná znáte, pokud vám dědeček vyprávěl, jak pracoval na šachtě. V dolech se mohl tento plyn z geologického podloží uvolnit a ve styku s ohněm způsobil výbuch. Metan je také součástí zemního plynu.

Ovšem největší podíl metanu (kolem 90 %) vyprodukuje dobytek, který lidé chovají na maso. Metanu je sice v atmosféře asi 200× méně než oxidu uhličitého, avšak jeho skleníkový účinek je přesto asi 20× větší než u CO₂!

Vodní pára

Vodní pára je vypařená voda. Oblaka nejsou nic jiného, než "chuchvalce" vodní páry. Je to nejvýznamnější skleníkový plyn. Pára je významná pro přenos tepla, její skleníkový efekt je vyšší než u oxidu uhličitého! Právě ony parní stroje, které se začaly používat během průmyslové revoluce před 200 lety, konaly svou práci díky páře. Vždyť i celému 19. století, kdy se parní stroje masově rozšířily, se někdy říká "století páry".

6.B - Opakování atmosféry - 1. část - Mgr. Bolek

Vyplň a odešli do 15. května následující dotazník:

6.A/C/D - ATMOSFÉRA - počasí - BC. KOZEL