Dějepis 7

úkoly do 31/03/2020

Formální požadavky:

 • Vyplníš a odešleš čtyři on-line dotazníky, které jsou spojeny s konkrétními lekcemi.

 • Později předložíš ke kontrole všechny písemné práce které během lekcí vznikly.

 • Bereš na vědomí, že každý z uvedených požadavků může být učitelem vyžadován, hodnocen a známkován.

 • Bereš na vědomí, že pravidla pro hodnocení budou součástí diskuze učitele s žáky, mohou se tedy změnit a žáci, nebo rodiče je budou moci ovlivnit.

Doba husitská

1.lekce - Mistr Jan Hus, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Zhlédnout video o Husovi a získat z něj data a informace pro jejich další zpracování, tedy analýzu.

 • Vytvořit množiny pojmů souvisejících s Husovým životem.

 • Porovnat data, která jsem získal nebo získala sledováním videa s dalším pozorovatelem.

Mistr Jan Hus

a) Přečti si v učebnici text na straně 104 (včetně textu na bočních lištách).

b) Pusť si toto video (klidně několikrát) a během projekce splň úkol č. 1.

1. úkol: Zapiš do sešitu nebo na papír vše co bude ve videu napsáno. Prostě vše, co se v podobě slov, souvětí, slovních spojení a letopočtů objeví na obrazovce.

2. úkol: Tvým druhým úkolem je vytvořit čtyři skupiny pojmů (mohou to být sloupce, nebo klidně ovály) a své poznámky z videa do vytvořených skupin, říkejme jim množiny, rozdělit.

 • v první množině budou všechna jména, která sis poznamenal/la,

 • ve druhé množině všechny letopočty,

 • ve třetí množině názvy míst, měst a institucí,

 • a ve čtvrté množině všechny pojmy - nová slova.

3. úkol: Po čtvrtku 19. 3. 2020 zatelefonuj, napiš na chat, Messenger, Instagram... kdekoliv, některým svým spolužákům a polož jim otázku, "kolik položek máš v každé z množin v 2. úkolu?". Jejich odpovědi zapiš do formuláře a odešli!

2. lekce - Husité, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Graficky vyhodnotit jak moc mi má práce z minulé lekce pomohla splnit nový úkol.

 • Rozhodnout v čem vidím největší význam osobnosti Jana Husa.

 • Spojovat příbuzné pojmy týkající se Husitství.

Husité

a) V předchozí lekci jsme se věnovali osobnosti Jana Husa. Vyber z následujících souvětí to, které podle tebe nejlépe charakterizuje, proč bychom si Husa měli nejvíce vážit a zapiš ho do sešitu.


 • Kázal česky - tedy jazykem, kterému lidé rozuměli.

 • Byl velice vzdělaný - vyučoval na Pražské univerzitě.

 • Kritizoval katolickou církev za to, že se nechová podle toho co káže.

 • Stál si za svým slovem a nebál se smrti.

 • Byl vzorem všem lidem, všichni ho měli rádi.

b) Přečti si text "Husité" na straně 105 - 106 (včetně textu na bočních lištách).

1. úkol: Z uvedených pojmů vytvoř do sešitu nebo na papír dvojice. Ke každému tučně zvýrazněnému slovu přiřaď jedno netučné.

 • husité

 • symbol

 • kališníci

 • přijímání

 • chléb

 • kalich

 • radikální

 • hejtmani

 • táborité

 • Jan Žižka z Trocnova

2. úkol: Připrav si svou práci z minulé lekce - množiny pojmů o Husovi (byl to úkol č.2). Pusť si následující video a když se v "Dějinách udatného českého národa" setkáš s pojmem, jménem, názvem města nebo letopočtem, který už máš před sebou zapsán v množinách, zakroužkuj ho.

3. lekce - Husité - Kališníci, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Ztotožní fotografie předmětů s pojmem "přijímání pod obojí".

 • Seznamují se s husitskými symboly.

1. úkol: Husitům se také říká Kališníci. Kalich, tedy číše, nebo pohár, byl s jejich vírou pevně spojen. Vaším úkolem je prostudovat krátký text a vybrat důvody, proč tomu tak je.

Když na jakékoliv stránce wikipedie najedeš kurzorem (šipkou) na modře zvýrazněný pojem, zobrazíš jeho krátkou definici. Takto to vypadá třeba v případě pojmu "Liturgické nádoby". Prostuduj si úvod pod uvedeným odkazem (kalich) a pročti si definice prvních deseti modře zvýrazněných slov.
4. lekce - čtyři artikuly pražské , Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Na příkladech doloží, jak porozuměl tzv. čtyřem artikulům pražským.

 • Seznamují se s husitskými symboly.

Čtyři artikuly pražské - husitské požadavky vůči Katolické církvi a panovníkovi. Když se tyto věci po smrti Jana Husa změní, budou spokojeni. V opačné případě nebude v zemích Českých a v Evropě klid.

 • svobodné kázání a výklad Bible

 • přijímání pod obojím

 • zákaz světské moci

 • obecné trestání smrtelných hříchů

zdroj: Učebnice Dějepis 7, str. 105

3. úkol: Předveď jak artikulům pražským rozumíš. Každá ze čtyř fotek nebo souvětí v otázkách vysvětluje podstatu jednoho ze čtyř artikulů pražských. Označ kterého.

 • Vyplň uvedený dotazník a odešli odpovědi!

A

B

C

D


5. lekce - Filmová ukázka Mgr. Tomáš Huťka

Cíl lekce:

 • Poznat jaký byl cíl. :-)

1. úkol: Zde je krátká ukázka z velkofilmu Husitské trilogie režiséra Otakara Vávry z roku 1954. Hus v podání Zdeňka Štěpánka zde hájí své učení a pohled na církev během církevního výslechu. V ukázce vidíme také císaře Svaté říše římské Zikmunda Lucemburského. Zikmunda, sedícího na trůnu poznáš bezpečně, český národ ho dokonce posměšně nazýval liška ryšavá (zrzavá). Připomínám, že Zikmund Lucemburský byl synem Karla IV. a bratrem tehdejšího českého krále Václava IV.

2. úkol: Po shlédnutí ukázky jsi určitě, stejně jako Já, nabyl/la mnoha dojmů. Když jsem byl stejně starý jako Ty, myslel jsem si o koncilu v Kostnici několik základních věcí. Přečti si je a do dotazníku označ ty, se kterými souhlasíš!

3. úkol: Prostuduj si následující odkaz (prohlédni si i galerii fotografií) a pak se vrať k dotazníku a dokonči ho!

Hus v Kostnici

Práce na duben:

6. lekce - Průběh husitských válek. Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Pojmenuje pojmy související s husitstvím.

 • Vybírá z nabídky podstatné informace.

 • Vyhledává konkrétní informace na webu.

 • Odkazuje na zdroj informací.

 • Shrnuje informace vlastními slovy.

1. úkol: Pusť si následující video od 5.50 minuty až do konce. V průběhu videa se setkáš s několika pojmy (nebo jmény) o kterých by bylo dobré se dozvědět více informací. Já jich vybral jedenáct. Tvým úkolem je z nich vybrat tři a vyhledat informace, které se jich budou týkat na Internetu. Informace si prostuduješ a do uvedeného dotazníku vyplníš:

  1. název tří pojmů (nebo jmen), které sis vybral/la,

  2. adresu tří webů, kde sis ověřoval/la informace,

  3. jednu nejzajímavější myšlenku, kterou jsi ke každému ze tří pojmů (jménu) četl/la.

Pojmy na výběr:

Zikmund Lucemburský - Václav IV. - Bitva na Vítkově - Čáslavský sněm - Prokop Holý - Jan Želivský - Bitva u Domažlic - Spanilé jízdy - Basilejský koncil - Bitva u Lipan - Jan Žižka z Trocnova

2. úkol: Pokus se pojmenovat ty obrázky, které dokážeš. Své nápady odešli dotazníkem!

A

B

C

D

E

F

G

H

7. lekce - Jiří z Poděbrad, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Vyhledává a orientuje se v textu.

 • Spojuje informace z více zdrojů.

Císař Svaté říše římské Zikmund Lucemburský, umřel a nezanechal mužského potomka. Měl ovšem dceru, která se po jeho smrti provdala za rakouského vévodu Albrechta Habsburského. Společně pak zplodili syna Ladislava. Albrecht ale před jeho narozením umírá také. Ladislav tedy získává přídomek Pohrobek (pohrobek je dítě, které přišlo na svět po otcově smrti) a jako mimino se stal králem Českým a Uherským. Vzhledem k tomu, že Láďa nemohl vládnout, vznikají v Čechách spolky šlechty landfrýdy, které udržují řád a pořádek za něj. Hejtmanem jednoho takového spolku se stal kališnický šlechtic Jiří z Poděbrad. Bezdětný Ladislav Pohrobek umírá v sedmnácti letech a České království zůstává opět bez krále. Jak tomu bylo dále se dozvíte v následujícím videu.

1. úkol: Dozvěděli jste se, že tři největší problémy se kterými se musel Jiří z Poděbrad vypořádat byli:

 • Turci

 • Papež

 • spory katolíků s kališníky

Tvým úkolem bude do sešitu, nebo na papír, napsat v čem konkrétně spočívala podstata každého z problémů a jak jej Jiří řešil. Pomůže ti učebnice a strana 110 a 111.

Text z učebnice zde: