Fyzika 8

úkoly do 15/05/2020

Elektrický proud a jeho příčiny

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nabitých částic (představ si třeba jako silnici a po ní jedoucí auta). V kovových vodičích jsou těmito částicemi elektrony. V kapalinách a plynech to mohou být i ionty. Elektrický proud je také základní fyzikální veličina. Označujeme jej I, jednotkou je ampér, značka jednotky A. Za směr el. proudu považujeme směr od kladného pólu k zápornému pólu zdroje. Nejčastější příčinou el. proudu je elektrické napětí. Elektrické napětí má značku U, jednotku volt a značku jednotky V.

Procvičte si v následujícím testu. Vzorec pro výpočet najdeš např. ve své učebnici.

Úkol navíc

Zjisti, jaké elektrárny jsou v našem kraji a připiš o jaký typ elektráren se jedná. Své odpovědi posílej na: rakosanova@zs-senov.cz, mickova@zs-senov.cz.