Dějepis 9

Úkoly do 12/06/2020

Politické procesy 50. let - Mgr. Bolek

 • Kapitolu samu o sobě představují politické procesy, které režim využíval jednak k zlikvidování svých nepřátel, jednak k zastrašení ostatních, případných oponentů.

 • Spadají zhruba do let 1949-1956, kdy bylo na základě smyšlených a vykonstruovaných obvinění odsouzeno asi 250 tisíc lidí, z nichž více než 200 bylo popraveno.

 • Nejznámější jsou procesy s generálem Heliodorem Píkou, s doktorkou Miladou Horákovou a s generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským, kterým se budeme tento týden věnovat.

Proces s gen. Heliodorem Píkou (1948-1949)

Proces s dr. Miladou Horákovou (1950)

 • doktorka Milada Horáková byla právnička a před únorem 1948 poslankyně za národní socialisty, bojovnice za práva žen, za války byla nacisty vězněna a mučena

 • po Únoru se ji komunisté snažili získat na svou stranu, ona však dál hájila demokratické a masarykovské principy

 • Horáková byla nakonec zatčena, vyslýchána, mučena a v roce 1950 byl zinscenován velký soudní proces s tzv. "vedením záškodnického spiknutí proti republice", kde hlavní obžalovanou byla Horáková a dalších 12 lidí (mezi nimi např. historik a novinář Záviš Kalandra)

 • Horáková a další 3 odsouzení dostali trest smrti, který byl na odsouzených i přes protesty světové veřejnosti vykonán (bývalý britský premiér Winston Churchill i fyzik Albert Einstein poslali Gottwaldovi dopisy požadující zmírnění trestu pro Horákovou...)

 • video na Stream.cz

Milada Horáková před soudem

telegram zaslaný Albertem Einsteinem prezidentu Gottwaldovi žádající milost pro M. Horákovou

Závěrečná řeč dr. Milady Horákové před soudem (1950)

Proces s Rudolfem Slánským (1951-1952)

 • proces s tzv. "protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského" už mířil do vlastních řad komunistické strany a měl široké mezinárodně-politické souvislosti

 • Rudolf Slánský byl po Gottwaldovi 2. nejmocnější muž v KSČ, byl generálním tajemníkem Ústředního výboru (ÚV) KSČ

 • Stalin ve všech satelitních zemích inicioval zatčení a odsouzení vlivných komunistů, aby ostatní měli strach a zachovávali Stalinovi loajalitu. Nejčastějšími motivy bylo obvinění z titoismu (čili ze zastávání myšlenek jugoslávského maršála Josipa Broze Tita — jsme už v době po roztržce mezi Jugoslávií a SSSR), z trockismu (Lev Davidovič Trockij — dávný Stalinův konkurent z 20. let) a z nepravdivých snah svrhnout komunistický režim a nastolit zpátky kapitalismus:

  • vše začalo roku 1949 v Maďarsku, kde byl odsouzen komunista László Rajk k trestu smrti

  • následně (taky 1949) v Bulharsku komunista Trajčo Kostov, rovněž popraven

  • v Polsku byl odsouzen (ale nepopraven) komunista Władysław Gomułka,

  • a v Československu byl spolu s dalšími odsouzen a popraven Rudolf Slánský

 • v pozadí však byla jiná důležitá věc: v roce 1948 vznikl stát Izrael, který se přidal na stranu USA a Stalin tak začal pronásledovat Židy a podporovat Araby (nepřátele Židů). Slánský byl Žid a v procesu s ním byla obviněna a odsouzena celá řada dalších komunistů židovského původu: tehdy padl "rekordní" počet rozsudků smrti — ze 14 obviněných dostalo 11 trest smrti (!) video na Stream.cz

 • jeden ze tří, kteří nedostali trest smrti, byl původem ostravský komunista židovského původu Artur London, který byl po několika letech propuštěn z vězení a emigroval do Francie, kde sepsal o tomto procesu velmi zajímavý román Doznání (byl i zfilmován — film L'Aveu z roku 1970)

bývalý generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský během soudního procesu

Závěrečná řeč prokurátora Josefa Urválka v procesu se Slánským a spol. "Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady. Nechť je zvonem, volajícím po celé naší krásné vlasti k novým vítězstvím na pochodu k slunci socialismu."

V březnu 1953 zemřel Stalin a zhruba o 2 týdny později i Gottwald. V SSSR se do čela dostal Chruščov (1954-1964) a začala doba postupného uvolňování. Ve 2. pol. 50. let již politické procesy odeznívaly, poslední poprava z politických důvodů v ČSR byla vykonána roku 1960.

Železná opona

Od konce 40. let rovněž začalo důkladné opevňování hranic (především se Spolkovou republikou Německo a s Rakouskem), aby "socialistický ráj" nikdo nemohl opustit.

Využívaly se elektrické ostnaté dráty, systémy strážních věží, signalizační systémy, minová pole atd.

Přesto z ČSR utekly tisíce lidí. Této problematice se věnuje cyklus České Televize Pozor! Státní hranice

16. lekce - Československo: únor 1948 - den, kdy se dostali komunisté k moci, Mgr. Huťka

1. úkol: Prostuduj uvedený text:

Závěr školního roku se neúprosně blíží a nám zbývá věnovat se poválečným událostem spojeným s Československou republikou. Ve třech posledních lekcích se budeme věnovat tzv. osmičkovím událostem. Ano, v naši moderní historii se několikrát setkáme s mezními okamžiky, které se odehráli v letopočtech v nichž figurovala číslice osm. Jde o roky 1948, 168 a 1989.

Únor 1948 resp. únorový puč je pojmenování komunistického státního převratu v Československu, který proběhl mezi 17. a 25. únorem 1948. Po roce 1990 jsou únorové události vnímány jako přechod od demokracie k totalitě, který vedl k připojení Československa k sovětskému mocenskému bloku, předznamenal následný útlak značné části české a slovenské společnosti a stal se příčinou ekonomického úpadku země a obrovské emigrační vlny obyvatelstva.

2. úkol: Pusť si video pod odkazem a do dotazníku zapiš - krátce a heslovitě - všechny pojmy, jména a letopočty, které zazní a ty si vybavíš, že ses už s nimi setkal nebo setkala v průběhu celého pololetí 9. ročníku.