Zeměpis 9

Úkoly do 12/06/2020

Ochrana přírody v ČR

Krajina v Česku byla lidskou činností v průběhu staletí výrazně změněna, na mnoha místech i značně poškozena (např. těžbou surovin, průmyslovou a zemědělskou činností atd.). V současnosti existují zákony na ochranu životního prostředí, které platí všeobecně. Kromě toho se zvýšená ochrana a péče věnuje ekologicky cenným lokalitám, relativně málo poškozeným lidskou činností.

Zvláště chráněná území

Na území Česka se nacházejí zvláště chráněná území o celkové rozloze 12 535 km², což představuje 15,9 % území. Podle velikosti se dělí na:

 1. Velkoplošná chráněná území, která slouží k ochraně krajiny málo narušené zásahy člověka, se zachovalými zbytky původní přírodní krajiny:

  • Národní parky (NP, celkem 4) a

  • Chráněné krajinné oblasti (CHKO, celkem 26),

 2. Maloplošná chráněná území, která slouží k ochraně zvláště cenných lokalit a mohou být zřizována i v rámci velkoplošných chráněných území. Je jich celkem 2353 ve 4 kategoriích:

  • Národní přírodní rezervace (NPR),

  • Národní přírodní památka (NPP),

  • Přírodní rezervace (PR) a

  • Přírodní památka (PP).

Kromě zvláště chráněných území se vyhlašují také přírodní parky a památné stromy, které vytvářejí významné krajinné prvky. Chráněné jsou i vzácné druhy rostlin a živočichů, které se dělí do 3 kategorií: druhy ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené.

Několik zajímavostí o ochraně přírody v ČR

 • Největší národní park v Česku je NP Šumava (690 km²).

 • Největší chráněná krajinná oblast v Česku je CHKO Beskydy (1160 km²).

 • Nejstarší chráněné území v Česku je od roku 1838 NPR Žofínský prales a zároveň to je nejstarší přírodní rezervace v Evropě.

 • Nejstarší chráněná krajinná oblast v Česku je od roku 1955 CHKO Český ráj.

 • Nejstarší národní park v Česku je od roku 1963 Krkonošský NP. Další byly vyhlášeny roku 1991 po pádu "železné opony" (NP Šumava a NP Podyjí — nacházely se totiž do té doby v uzavřeném hraničním pásmu). Nejmladším národním parkem je NP České Švýcarsko (vyhlášen 2001) a uvažuje se, že by CHKO Křivoklátsko bylo vyhlášeno pátým národním parkem.

 • Nejmladší chráněná krajinná oblast CHKO Brdy byla zřízena roku 2016.