Občanská výchova

8. ročník Mgr. Pojezdala a Mgr. Huťka

Dopravní výchova

Blížící se konec školního roku a s ním i prázdniny s sebou přináší mnoho venkovních aktivit. Proto se v této poslední lekci zaměříme na tebe, jako cyklistu a chodce. Jinými slovy účastníka silničního provozu. V obou rolích jsi účastníkem silničního provozu a musíš dodržovat jisté předpisy. Nemůžeš se chovat na silnici, jak se ti zlíbí. Přece jen jde o tvou bezpečnost, ale i o bezpečnost všech ostatních.

Na přiložených 2 videích je ve zkratce přiblíženo, jak se máš, resp. nemáš na vozovce chovat jako cyklista i jako chodec. Na závěr je připravený krátký dotazník, který shrnuje základní vědomosti, které by jsi měl znát.

cyklista

Pamatuj:

 • vždy měj v dobrém stavu kolo (brzdy, světla, odrazky)

 • vždy měj helmu

 • jezdi při pravém okraji vozovky

 • vždy dávej znamení rukou, kam hodláš odbočit

 • dva a více cyklistů jezdí vždy za sebou


chodec

Pamatuj:

 • pravidlo být viděn (ve tmě: reflexní prvky, odrazky, svit si třeba telefonem)

 • chodec nemá absolutní přednost na přechodu pro chodce

 • vždy, pokud je to možné, využij přechod pro chodce

 • než vkročíš do vozovky, důkladně se rozhlédni

 • vždy, pokud je to možné, využívej pro chůzi chodník

 • na přechodu pro chodce se chodí vpravo

demokratické státy vs. nedemokratické státy

totalitni_stat.pptx

Totalitní režim

Protože celý se řekne latinsky "totus", hovoříme o totalitních režimech.

Tento režim, zavádí nad občany totální (celou) kontrolu. Cílem je prosadit určitou ideologii, hospodářství je podřízeno zájmům státu a snahou je potlačit opozici i lidská práva.

Krátký úryvek z výstavy EXPO, ve kterém státy prezentují sve tradiční výrobky, kulturu apod. Objektiv kameramana se cíleně zaměřil na státy, ve kterých přežívá určitý způsob totalitního zřízení ještě dodnes.

Např. Turkmenistán, Severní Korea atd.

Demokracie

Slovo odvozeno z řeckého "démos" = lid
a "kratos" = vláda.

Tomáš Garrigue Masaryk jednou řekl: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“

Je forma politického zřízení, která umožňuje všem občanům účast na řízení státu. Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny - při rozhodování se menšina podřizuje většině, aniž by se musela vzdát svých práv a svobod.

Principy demokracie (základní vlastnosti):

 1. Princip suverenity lidu – nejvyšším držitelem veškeré moci ve státě je lid. Volí své zástupce ve volbách, kteří po určité období řídí stát.

 2. Svobodné volby – vůle lidu se uskutečňuje prostřednictvím svobodných voleb konaných v pravidelných intervalech.

 3. Princip dělby moci – moc ve státě je rozdělena na tři oddělené složky – zákonodárná, výkonná a soudní.

 4. Respektování základních lidských práv a svobod – každý člověk je svobodný, všichni lidé si jsou rovni a mají svá práva, která jim nesmí upírat ani státní moc .

 5. Právo na soukromé vlastnictví a podnikání.

 6. Decentralizace státní správy a samosprávy – moc ve státě je rozdělena v několika úrovních - obec, kraj, stát.

 7. Pluralita politických subjektů – zaručena existence vícero politických stran.

 8. Svoboda médií – svobodný přístup k informacím. Cenzura je nepřípustná.

Státní moc v České republice

Moc výkonná a soudní

V minulém úkolu byla řeč o první složce ze tří mocí, které tvoří právní demokratický stát a to o moci zákonodárné. V této lekci se dozvíš informace o zbylých dvou mocí. Konkrétně o moci výkonne a soudní. Nutno dodat, že všechny tyto 3 moci musí být na sobě nezávislé, demokraticky kontrolovatelné a vzájemně vyvážené. Naproti tomu vláda v totalitních režimech uplatňuje jednoty moci - neexistuje tedy dělba na moc výkonnou, zákonodárnou a soudní.

Úkol pro tebe

 1. Prostuduj si přiloženou prezentaci.

 2. S pomocí internetu vyhledej odpovědi na 4 jednoduché otázky v dotazníku.

13184736.ppt

Moc zákonodárná

Právní řád ČR není neměnný. Říkáme o něm, že je flexibilní. Právní normy bývají doplňovány novými, rušeny či pozměňovány. K těmto úkonům jsou oprávněny zákonodárné orgány našeho státu - dvoukomorvý Parlament ČR.

moc-zakonodarna 8..pptx

Státní moc v České republice

Moc zákonodárná

 • Prostuduj si přiloženou prezentaci a zhlédni video. Dozvíš se v nich odpovědi na otázky, které jsou položeny níže.

 • Odpovědi na otázky pošli emailem svému vyučujícímu OV.

Korespondenční úkol

 1. Kolik členů tvoří Poslanecká sněmovna a na jak dlouho jsou voleni?

 2. Od kolika let se můžeš stát senátorem a od kolika let poslancem?

 3. Co je hlavním úkolem Poslanecké sněmovny?

trh.pptx

Trh

Trh - nabídka a poptávka

Opakování učiva z poslední společné hodiny.
Aby jsi si oživil učivo, prohlédni si přiloženou prezentaci.

Zápis učiva
Pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nemáte zapsáno učivo z poslední společné hodiny, zde jej přikládám.

TRH
- Je místo, kde se střetává nabídka a poptávka po zboží, práci a penězích.
- Trh řeší 3 základní ekonomické otázky: 1) CO 2) JAK 3) PRO KOHO VYRÁBĚT
- Hlavním cílem trhu je dosáhnout rovnovážného stavu (rovnovážná cena) mezi poptávkou a nabídkou. (Viz graf na 6. straně v přiložené prezentaci)

 • překreslit obrázek z učebnice na str. 51 (koloběh trhu)

Úkol pro tebe

 1. Prohlédni si video, které hovoří o trhu, nabídce a poptávce.

 2. Odpověz na přiložený dotazník. Pokud odpovíš na vše správně, dostaneš jedničku.